سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش شیخ مظفری – دانشگاه یزد
محمدرضا تابان – دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله به آشکارسازی وفقی اهداف راداری با فرض کلاتر گوسی رنگی با ماتریس کواریانس مجهول، دامنه مختلط سیگنال هدف مجهول و شیفت دوپلر هدف معلوم اقدام شده است. در آشکارساز، کلاتر بصورت یک فرایندAR با مرتبه کم فرض شده است و پارامترهای مجهول کلاترAR توسط فیلتر کالمن و با استفاده از داده های ثانویه تخمین زده خواهند شد، دامنه مختلط سیگنال هدف و واریانس نویز در مدلAR توسط داده های اولیه تخمین زده می شوند. با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری نشان داده می شود که آشکارساز پیشنهادی با طول داده کمتر در مقایسه با آشکارسازهای دیگر از جملهARGLR دارای ویژگ یهای عملکرد بهتری م یباشد.