سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نفیسه رمضانی – کارشناسارشد مهندسی منابع طبیعی، بیابانزدایی
رضا جعفری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اص

چکیده:

شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده (NDVI) یک شاخص مناسب برای بهرهوری پوشش گیاهی و معیار خوبی برای ارزیابی الگوهای پوشش سبز چشم اندازها میباشد.در این مطالعه کارایی این شاخص در تهیه نقشه و پایش تغییرات منطقه حفاظت شده ساریگل در ۴ دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به هدف مطالعه، تصاویر ماهواره لندست از ۲ دوره زمانی ۱۷۹۱ و ۲۰۰۷ میلادی انتخاب و پس از اعمال تصحیحات هندسی و رادیومتریک شاخص NDVI محاسبه گردید. سپس با استفاده از روش تفریق تصاویر نقشه تغییرات منطقه بدست آمد. نتایج حاصل از محاسبه این شاخص نشاندهنده توسعه ۱۰ درصدی منطقه حفاظت شده از سال ۱۷۹۱ تا ۲۰۰۷ در اثر احیای حدود ۱۲ هزار هکتار از مراتع و اراضی بدون پوشش است. همچنانکه نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان میدهد میتوان گفت که تکنولوژی سنجش از دور و شاخص گیاهی NDVI میتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی مؤثر در جهت توسعه و حفاظت منابع طبیعی بکار گرفته شود