سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی صدوقی یزدی – بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی لطفی زاد –
احسان اله کبیر –
محمود فتحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

عموما مقدمه تحلیل و تفسیر صحنه ، ردگیری اشیاء درون آنست. ردگیری همواره با مشکل ناپدید شدن کامل شیء یا جزئی از آن بدلیل رویهم افتادگی اشیاء درون صحنه توام است . در این مقاله آشکارسازی وسیله نقلیه بر اساس سطوح خاکستری و تجمع گوشه ها برای حل مشکل رویهم افتادگی جزئی ارائه م یشود. با اس تفاده از کار قبلی مان، گوشه ها از مقادیر تکین ماتریس تعریف شده بر اساس گرادیان سطوح خاکستری تصویر ، بدست می آیند. سپس با توجه به موقعیت آنها گروه بندی اولیه می شوند و هر وسیله نقلیه به چند زیر-شیء تقسیم می گرد د. هر زیر -شیء بعنوان مرکز یک شیء در نظر گرفته شده که تمام زیر -شی های دیگر به آن تعلق دارند . این تعلق با توجه به فاصله زیر -شیء ها و شباهت سطوح خاکستری آنها با یک سیستم استنتاج فازی بدست می آید. روش پیشنهادی در آشکارسازی شیء روی تصاویر صحنه ترافیک آزمون شد و کارایی خوبی با وجود رویهم افتادگی جزئی نشان داد.