سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان معلم – گروه الکترونیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان
علی معاضدی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج فآباد

چکیده:

نقاط ویژگی بالاخص نقاط گوشه ای Corner) نقش مهمی در سیست مهای پردازش تصویر ایفاء م یکنند. انتخاب نقاط ویژه دو یا چند تصویر برای مطابقت Matching) یکی از اساسی ترین مسائل در تحلیل تصاویر به ویژه تثبیت تصاویر می باشد. تثبیت تصویر به فرآیند انطباق دو یا چند تصویر گرفته شده از یک منظره در شرایط مختلف گویند. به طور عمده روشهای تثبیت تصویر به دو روش انطباق نقاط ویژگی و انطباق روشنایی تقسیم م یشوند. یکی از مهمترین بخش های تثبیت تصویر بر مبنای نقاط ویژگی ، یافتن ارتباط نقاط ویژگی دو یا چند تصویر می باشد، که از لحاظ محاسباتی زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. این مقاله روشی برای یافتن بهینه نقاط ویژگی جهت کاهش بار محاسباتی ارائه می دهد. نقاط ویژگی مورد نظر در این مقاله نقاط گوشه ای هستند، که ابتدا توسط روش فضای مقیاس انحناء CSS) پیدا شده سپس توسط محاسبه آنتروپی Entropy) نقاط نزدیک به هم، فقط نقطه با آنتروپی بیشتر انتخاب می شود. روش مذکور از لحاظ سرعت بسیار بالا بوده و روی تصاویر مختلف آزمایش شده است.