سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سینا اسکندری – دانشگاه سمنان
فرزاد توکل همدانی – دانشگاهسمنان

چکیده:

در این گزارش به بررسی آشکارسازی نشتهای شیمیایی توسط رادارهای مایکروویوی و سیستمهای تصویربرداری سریع جهت تعیین نوع گاز و مکانیابی این نشتها در طول خطوط انتقال گاز میپردازیم. این کار را براساس طیف بازتابی ناشی از ضریبشکست ناهمگن بوجودآمده توسط توده مخلوط هوا و گاز منتشرشده، انجام خواهیم داد. از اینرو ابتدا مدل دینامیکی خروج گاز از نشت را بررسی نموده و سپس با توجه به اطلاعات بدستآمده؛ مانند میزان غلظت و نحوه پراکندگی توده گاز برحسب فاصلۀ آن از نشت که تأثیر مستقیم بر نمودار تغییرات ضریب گاز شیمیایی خواهیم رسید. نتایج بدستآمده برای (RCS) شکست دارد، و همچنین تئوری پراکندگی طیفی به تخمینی از سطح مقطع راداری سطح مقطع راداریِ یک نمونه گاز متان نشان میدهد که آشکارسازی توده گازی ناشی از نشت موجود در خط انتقال توسط رادار با طول موج میلیمتریMMWR) امکانپذیر میباشد.