سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل رنجبر – دانشکده فنی- مهندسی، واحد علوم و تحقیقات تهران
تورج امرایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بابک مظفری – دانشکده فنی- مهندسی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید جهت آشکارسازی خروج ازهمگامی ژنراتور سنکرون براساس تئوری درخت تصمیم ارائه می شود. این در حالیست که روشهای گذشته برای تشخیص شرایط نوسان توان از وضعیت ناپایداری گذرایژنراتور سنکرون با مشکل مواجه بوده و یا نیازمند زمان زیادی برای تصمیم صحیح می باشند. در این مقاله یک سری ویژگی در زمانهای وقوع خطا و برطرف شدن خطااندازه گیری شده و این ویژگی ها برای آموزش درختتصمیم بکار برده شده است. برای تولید نمونه ها یک سری اندازه گیری ها تحت خطاهای متفاوت گرفته شده است که شامل نوع خطا و مکان خطا می باشد. روش ارائهشده بر روی یک شبکه نمونه ۳۹ باسه اجرا شده و نتایج شبیه سازی به عنوان جفت داده های ورودی – خروجی برای آموزش و تشکیل درخت تصمیم مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج شبیه سازی قابلیت و توانایی روش ارائه شده را در حفاظت خروج از همگامی ژنراتور سنکرون به وضوح نشان می دهد.