سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمند طرزجان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرتضی خادمی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله, الگوریتمی جدید بر پایهی مدلسازی خوشهای برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها پیشنهاد شده است. عیوب رنگی, نواقصی هستند که رنگ آنها با تمام رنگهای بکار رفته در کاشی متفاوت است. ایدهی اصلی این است که ابتدا در مرحلهی استخراج ویژگی, رنگهای یک کاشی بدون عیب را خوشهبندی میکنیم. حاصل انجام این کار تعدادی مرکز خوشه(که تشکیل یک جدول رنگ میدهند) و آستانههای(بیشترین خطای هر خوشه) نظیر آنها است. سپس در مرحلهی بازرسی, جدول رنگ مذکور با قانون نزدیکترین همسایه بر تصویر تحت بازرسی اعمال میشود. رنگهایی که خطای آنها بیش از مقدار آستانهی نظیرشان است متعلق به نواحی معیوب کاشی هستند. در این مقاله به منظور افزایش دقت فرآیند مدلسازی, الگوریتم خوشهبندی جدیدی ارائه شده است که هدف آن کمینه کردن خطای خوشهها, طبق معیارMinMax است. نتایج تجربی بیانگر دقت الگوریتم پیشنهادی در آشکارسازی عیوب رنگی است.