سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی سعیدی – دانشجوی دورهی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایرا
میرسعید صفی زاده – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ای

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در سامانههای هوایی، مسئلهی شکست قطعات، به ویژه در سیستمهای انتقال قدرت میباشد، که عمدتاً ناشی از خستگی در اثر سایش بیش از حد مواد و تشکیل ترکهای اولیه میباشد، که در نهایت منجر به آسیب و ازکارافتادگی کل سیستم میگردد. بالگردها جزء سامانههای هوایی پیچیده و دشوار از لحاظ طراحی هستند و مبحث ارتعاشات قطعات دوار دینامیکی در آنها بسیار حائز اهمیت است.در این تحقیق که بر روی سیستم انتقال قدرت گیربکس ۰۹ درجه بالگرد یا به عبارتی دم بالگرد صورت گرفته است، پنج سنسور شتاب سنج سه جهته ) x,y,z (، در نقاط حساس به عیب بر روی سیستم شبیهسازی شده دم بالگرد نصب شده است.عیب شبیهسازی شده بر روی سیستم مورد نظر عیب سایش بر روی دنده پینیون ورودی میباشد که این عیب در سه مرحله ایجاد شده است. سیگنالهای ارتعاشی جمعآوری شده، توسط تبدیل موجک گسسته آنالیز شده است و با محاسبه انرژی و برخی از شاخصههای آماری در زیر باندهای مورد نظر، روند حساسیت این شاخصهها نسبت به عیوب در زیر باندهای مختلفمحاسبه و رسم گردید. در نهایت مشخص شد که سیگنالهای ارتعاشی سنسور نصب شده بر روی پینیون ورودی در جهت- های شعاعی ) z ( و نرمال ) x ( در زیر باندهای مورد نظر نسبت به این نوع عیب از حساسیت بیشتری برخوردار است