سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس افسری – استادیار دانشگاه آزاد نوشهر
فتانه تقی زاده فرهمند – استادیار دانشگاه آزاد قم
محمدرضا قاسمی – استادیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نجمیه محمدی – کارشناس ارشد زلزله شناسی

چکیده:

تحلیل تابع گیرنده شک لموج pدورلرزه ای یک روش سودمند برای بررسی ساختارزیریک ایستگاه های لرزه نگاری سه مولفه ای است این پژوهش داده های ثبت شده با ۷ایستگاه لرزه نگاری دائمی کوتاه دوره شبکه های ساری و سمنان برای تعیین ستبرای پوسته درالبرزخاوری جنوب دریای کاسپین با روش تابع گیرنده P استفاده نموده است ما با استفاده ازتاخیر زمانی بین موج مستقیم Pورودی به ایستگاه ها و موجهای تبدییل یافته PS ازناپیوستگی موهو ژرفای موهو درزیرهریک ازایستگاه ها را بدست آوردیم نتیجه این روش نشان میدهد متوسط ژرفای موهو برای البرز خاوری ۵۵/۵ کیلومتر است کمترین ستبرای پوسته ۵۲/۵کیلومتر درزیرایستگاه PRN و بیشترین ستبرای پوسته ۶۲کیلومتر درزیرایستگاه SHM بدست امد.