سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدباقر آقاجانلو – دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سین
حسین طبری –

چکیده:

تغییرات زمانی ایجاد شده در پارامترهای هواشناسی که ناشی از گرمایش کره زمین می باشد، موضوع بحث بسیاری از تحقیقات هواشناسی و کشاورزی می باشد. در این تحقیق روند تغییراتِ تبخیرتعرق گیاه مرجع ماهانه در ۱۰ ایستگاه سینوپتیک واقع در شمال و شمال غرب کشور با استفاده از آزمون های ناپارامتری کندال و اسپیرمن مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا، مدل پنمن-مانتیث جهت برآورد تبخیرتعرق گیاه مرجع بکار گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تبخیرتعرق گیاه مرجع دارای روند افزایشی در اغلب ایستگاه ها بوده و روندهای کاهشی معنی دار فقط در ایستگاه قزوین مشاهده شده است. بیشترین روندهای معنی دار به ترتیب در ایستگاه های زنجان و رامسر به دست آمد و در مقابل، هیچ روند معنی داری در داده های تبخیرتعرق گیاه مرجع ماهانه ایستگاه گرگان توسط آزمون های روند شناسایی نشده است. بر اساس نتایج بدست آمده، ماه فوریه دارای بیشترین تعداد روندهای افزایشی معنی دار بوده است. از نتایج این تحقیق می توان در زمینه برنامه ریزی جهت تامین آب مورد نیاز محصولات کشاورزی در سال های آینده و نیز ایجاد تغییرات لازم در الگوی کشت محصولات کشاورزی استفاده نمود