سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز شفیعی – دانشکده مهندسی برق وکامپیوترگروه پژوهشی کیفیت توان دانشگاه یزدایرا
احمد میرزایی – دانشکده مهندسی برق وکامپیوترگروه پژوهشی کیفیت توان دانشگاه یزدایرا

چکیده:

خطای زمین متناوب یکی ازانواع خطاهای سیستم توزیع بوده که به ویژه درسیستم های توزیع زیرزمینی رخ می دهد. به دلیل بی نظمی شدیدشکل موج جریان این نوع خطا،آشکارسازی آن توسط رله های حفاظت ارت فالت معمول موجوددرشبکه امکان پذیرنمی باشد.دراین مقاله یک روش جدیدشامل دوگام اساسی جهت آشکارسازی این نوع خطاوبرای حفاظت خطای زمین متناوب پیشنهادشده است . درگام اول مشخصات ویژه الگوی سیگنال های جریان ویاولتاژ شبکه درشرایط وقوع خطای زمین متناوب ودرگام دوم دسته بندی الگوها حاصل می شود.تمامی روش های موجودجهت آشکارسازی این نوع خطابرپایه گام اول الگوریتم مذکوراستواربوده وعموماکارایی وقابلیت اطمینان لازم راندارند. به همین دلیل دراین مقاله به ترتیب استفاده ازآنالیزتبدیل موجک گسسته که یکی ازقویترین ابزارهای آنالیزسیگنال های گذراست وتئوری مجموعه های فازی که درمواردعدم قطعیت بسیارنامناسب است.درمراحل اول ودوم الگوریتم پیشنهادشده است.درپایان شبیه سازی های کامپیوتری انجام شده توسط نرم افزارMATLAB مناسب بودن الگوریتم مذکوررادر شرایط مختلف تایید نموده وبه ویژه حساسیت وامنیت موردنیازجهت تشخیص خطای زمین متناوب راایجادنمایند