سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمیثم سیدبرزگر – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت، دانشکده مهندسی برق،
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت، دانشکده مهندسی برق،

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای آشکارسازی جزیره الکتریکی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده(DG)از نوع ژنراتور سنکرون پیشنهاد شده است . این روش ازاطلاعات مولفه توالی منفی ولتاژ، ولتاژ میدان ژنراتورسنکرون، نرخ تغییرات امپدانس توالی مثبت، ضریب اعوجاج هارمونیکی ولتاژ و شاخص ه ای استخراج شده از تبدیل موجک موج ولتاژ به منظور تفکیک هفت تغییر شبکه استفاده میکند. اطلاعات حاصله در اثر وقوع انواع خطاهای متقارن و نامتقارن، تغییرات بار، کلیدزنیهای بانک خازنی، بار متغییر، بار غیرخطی و جزیره شدن در نقاط مختلف شبکه ، عملکرد مطلوب شاخصهای مورد استفاده در آشکارسازی جزیره الکتریکی را نشان میدهد. شبکه مورد استفاده در این مقاله از شبکه ۳۴ شینه تغییر یافتهIEEEاقتباس شده و دو ژنراتور سنکرون برای آن به عنوان تولید پراکنده در نظر گرفته شده است. روش پیشنهادی قابلیت تفکیک شرایط به وجود آمده بر ،اثر وصل و قطع بارRL وصل و قطع بانک خازنی، خطاهای متقارن و نامتقارن، نوسان ولتاژ، شکاف ولتاژ(Notch)و جزیره شدن را از یکدیگر دارا میباشد. در این مقاله شبیه – سازیها با استفاده از نرم افزارMATLABانجام گرفته و نتایج آنالیز گردیده است.