سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه ملکی مرشت – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
برومند صلاحی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

با توجه به تغییر پذیری و نوسانات شدید بارندگی درمناطق خشک و نیمه خشکو اهمیت پیش بینی آن در برنامه ریزی های محیطی استفاده از روشهای آماری به منظور مطالعه ی تغییرات و پیش بینی بارندگی کاربرد وسیعی پیدا کرده استیکی از روش های مذکور بررسی تغییرات شاخص های رطوبتی براساس مدلهای رگرسیونی و پلی نومیال است در پژوهش حاضر با استفاده از مدل های فوق تغییرات شاخص های رطوبتی شهرستان اردبیل برای یک دوره آماری ۳۱ ساله ۲۰۰۷-۱۹۷۷ مورد بررسی قرارگرفت شاخصهای رطوبتی مورد بررسی بارش رطوبت نسبی ساعات ۰۳ ، ۰۹ و ۱۵ و میانگین رطوبت ابرناکی و دمای نقطه شبنم بودند. نتایج حاصل از روند خطی و پلی نومیال درجه ۶ و ضابطه های پیش بینی نشان دهنده ی سیرصعودی پارامترهای بارش بالای صفر، رطوبت نسبی، و همچنیندمای نقطه ای شبنم و سیرنزولی پارامترهای مجموع بارندگی ماهیانه حداکثر بارش و تعداد روزهای ابری در ایستگاه مورد مطالعه می باشد.