سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمزه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور مر
طالب احمدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی فضای سبز، دانشگاه ملایر

چکیده:

تغییراقلیم و افزایش درجه حرارت یکی از مسائل مهم زیست محیطی بشر بهحساب می آید. به منظور بررسی و آشکارسازی تغییرات اقلیمی، پارامتر دما اهمیت بسیاری دارد. برای آشکارسازی تغییرات سالانه و فصلی دمای شهرستان ایلام از آمار بلند مدت ۴۰ ساله از سال ۱۹۶۴ تا ۲۰۰۳ ایستگاه کلیماتولوژیک ایلام استفاده شده است. روش تحقیق به صورت آماری- تحلیلی می باشد. آمار لازم به صورت ماهانه و سالانه از سازمان هواشناسی کشور دریافت و سپس همگنی داده ها با آزمونRuntest و تصادفی بودن براساس آزمون همبستگی رتبه ای معنی دار است. هدف تحقیق آشکارسازی تغییرات سالانه و فصلی دما و روند آن برای منطقه به منظور اثرات زیست محیطی می باشد. تحلیل و پردازش داده ها براساس سری های زمانی ودوره های کوتاه مدت در محیط نرم افزارهای آماری Spss وExcel انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دهه های اخیرتغییرات بیشتری نسبت به میانگین درازمدت را دارا بوده و روند آن افزایشی می باشد. درجه حرارت در ۲۰ سال اخیر از تغییرات بیشتری برخوردار است. روند تغییرات سری زمانی دمای منطقه صعودی یا افزایشی است. در بررسی تغییرات فصلی درجه حرارت منطقه، فصول تابستان و بهار دارای بیشترین تغییرات و فصل زمستان کمترین تغییرات درجه حرارت را نسبت به میانگین بلند مدت منطقه، دارا می باشند . تغییرات سالانه و فصلی منطقه نشان دهنده یک روند رو به رشد از درجه حرارت است که با گذشت زمان این روند بیشتر شده و سال های گرمتری پیش روی منطقه قرار دارد. این تغییرات دما می تواند نمایهای برای تغییر اقلیم باشد