سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشمند عطایی – دکتری اقلیم شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان،
پریسا صفری پورچافی – دانشجوی دکتری جغرافیا ی اقلیمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا
عبدالرضا امانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه شهرسازی، همدان، ایران،

چکیده:

تغییرات اقلیمی از مباحث مهم اقلیمی است که در سالهای اخیر افکار پژوهشگران و حتی سران حکومتها و سازمانها را به دلیل اثراتی که بر فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… دارا میباشد، به خود مشغول داشته است. اگرچه علل تغییر یا عدم تغییرآب و هوا هنوز کاملاً شناخته نشده، بحث در مورد تغییر آب و هوا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده و خواهد بود. به دلیل اهمیت موضوع کشورها در ابعاد مختلف ملی، منطقهای، قارهای و بینالمللی به بررسی این موضوع می پردازد. در کشور ما نیز اینمسئله کمتر مورد توجه بوده است ولی در سالهای اخیر تحقیقات و کنفرانسهایی را در پی داشته است. تحقیق حاضر نیز درهمین راستا و به دلیل اهمیت آن به منظور بررسی و ارزیابی روند تغییرات اقلیمی دما و بارش درایستگاه سینوپتیک اصفهان صورت پذیرفته است. به این منظور محاسبات و تحلیلها بر روی دو پارامتر میانگین سالانه بارش و دما، ایستگاه سینوپتیک اصفهان در یک دوره آماری سی ساله ۱۹۷۶-۲۰۰۵انجام شد، و با استفاده از آزمون من کندال تغییرات دادهها شناسایی شدهکه نتایج بدست آمده از تحلیل دادهها نشان میدهد، تغییرات اقلیمی از نوع کوتاه مدت آب و هوایی و دارای روند معناداری است. در بررسی دمای میانگین مشخص شد که تغییرات موجود دارای روند کاهشی معنی داری بوده است، تغییرات بارندگی نسبت بهدما نیز دارای روند مثبت کاهشی میباشد. نتایج این مطالعه می تواند در پهنه بندی و پیشبینی خشکسالیهای آتی و همچنین برنامهریزی و مدیریت منابع آب منطقه بکار برده شود