سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل مساعدی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست دانشگاه فردوسی مشهد
غزاله کواکبی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا عبدالله زاده – دانشجوی کارشناسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردو

چکیده:

تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی، که در طولانی مدت در یکمنطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ بدهد. تغییرات اقلیمی از دیرباز در ابعاد زمانی و مکانی مختلف روی داده است.بسیاری از نشانه های علمی وجود دارد که مبین تفاوت آب وهوای اقلیم های گذشته نسبت به وضعیت حاضرند. جمعیتشهر مشهد طی ۵ دهه اخیر چندین برابر شده است. از طرف دیگر کشاورزی نقش اساسی در وضعیت اقتصادی و اجتماعیمردم منطقه دارد، بنابراین، هرگونه تغییری در پارامترهای اقلیمی ذکر شده می تواند بر کشاورزی منطقه و تولید محصولاتکشاورزی تاثیر داشته باشد. اولین گام در راستای آشکارسازی و چگونگی تغییر اقلیم، بررسی ناهنجاری و نوسانات ایجادشده در پارامترهای اقلیمی منطقه مورد مطالعه، می باشد. در مطالعه حاضر با بررسی پارامترهای دما، درجه روز، بارندگی ورطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک مشهد، در طی دورهی آماری ۵۶ ساله ( ۲۰۰۶-۱۹۵۱)، بر اساس آزمون ناپارامتری من ویتنی مقایسه بین میانگین های نیمه های اول ( ۱۹۷۸-۱۹۵۱) و دوم (۲۰۰۶-۱۹۷۹) و نیمه دوم و کل پرداخته شد.نتایج حاصل از بررسی پارامترهای دما و درجه روز، مبین افزایش دما در ۲۸ سال دوم نسبت به ۲۸ سال نخست می باشد.همچنین اختلاف معنیداری که در بین پارامترهای مختلف بارندگی و در ۲۰ پریود زمانی مورد بررسی مشاهده شد، حاکیاز افزایش بارندگی در فصلهای زمستان (در سطح ۹۰ %) و تابستان (در سطح ۹۵ %) میباشد. کاهش مقدار رطوبت نسبی درساعات ۰۹ و ۱۵ در مقایسه بین میانگین های پارامترهای مختلف رطوبت نسبی نیز (در سطح ۹۵ %) مشاهده گردید.افزایش و کاهش در بین مقادیر پارامترهای مختلف، می تواند نشان دهنده تغییرات اقلیمی در شهر مشهد باشد.