سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه رئیس دانا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا شرافت – دانشیار، بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس
علی مطیع نصرآبادی – استادیار، دانشکده برق، دانشگاه شاهد

چکیده:

در این مقاله روشی برای آشکار سازی تخلیه های صرعی در سیگنال EEG ارائه می کنیم که در آن از توزیع زمانی و مکانی این تخلیه ها استفاده شده است. این آشکارسازی با استفاده از روش آنالیز مؤلفه های مستقل (ICA) انجام می شود که سیگنال مغزی را به مؤلفه هایی با توزیع ثابت مکانی و بیشترین استقلال در حوزه زمان، بدون نیاز به دانستن مدل مولد این مؤلفه ها، تجزیه می کند. به نظر می رسد که روش ICA با فرض استقلال علائم صرعی از سیگنال زمینه EEG و همچنین آرتیفکتهای موجود، روشی مؤثر برای آشکارسازی آنها بوده و امکان تجزیه سیگنال را به مؤلفه های زمانی- مکانی آن فراهم می کند. این روش را بر چندین سیگنال صرعی اعمال کرده و مقایسه ای بین عملکرد آن و عملکرد روش آنالیز مؤلفه های اساسی (PCA) از جنبه های حساسیت و قابلیت تفکیک ارائه می کنیم. روش پیشنهادی قادر به استخراج ۲۵ مورد از ضربه های شبیه سازی شده و ۲۸ مورد از ضربه- موجهای شبیه سازی شده از مجموع ۳۰ ضربه ای که به طور مصنوعی در سیگنال EEG ایجاد شدهاند، بوده است. همچنین منحنی نرمالیزه شده معیار ضربه ای بودن برای آنالیز مؤلفه های مستقل و آنالیز مؤلفه های اساسی و داده خام نشان می دهد که متمرکز شدن مؤلفه های مهم در تعداد کمتری از مؤلفه های استخراج شده برای آنالیز مؤلفه های مستقل، حاکی از حساسیت بیشتر آن نسبت به روش PCA است.