سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رضایی – دانشگاه فردوسی مشهد
اصغر شهپری – دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعلیرضا سیدین – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله به توصیف روش آشکارسازی اهداف درتصاویر مادون قرمز می پردازیم این روش ترکیبی از سه قسمت اصلی ثبت تصویر استخراج هدف و حذف نویزمی باشد استخراج هدف و آشکارسازی با استفاده ازترکیب فیلتر گابور وولولت وحذف نویز با استفاده از عملگرهای مورفولوژی صورت می گیرد ا زمواردمهم دراین روش انتخاب صحیح عنصر ساختاری و کانالهای ویولت است نتایج هرمرحله ونتیجه کلی این روش برروی دنبال تصاویر آورده شده است نتایج نشان میدهد که آشکارسازی هدف برای تصاویر کوچک و مبهم در تصاویر مادون قرمز با موفقیت انجام شده است.