سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سوده ذوالفقاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، باشگاه پژوهشگران جوان، دامغان

چکیده:

سمولینا یک اندوسپرم گرانوله شده است که از آسیاب گندم دوروم بدست میآید و برای ساخت پاستا، غلات صبحانه گرم و غذای کودک استفاده می-شود و هر تفاوت رنگی در نقاط مختلف آن تاثیر بدی بر ظاهر محصول نهایی میگذارد. لکه ها توسط سبوس، جوانه، دانه های گندم بیمار، پوسته های بیرنگ گندم، سنگها ، ارگوت یا دانه های علف هرز و یا سایر مواد خارجی که از مرحله تمیز کردن و تصفیه عبور کرده اند، به وجود میآیند و از نظر مصرف کننده به عنوان آلودگی در فراورده نهایی تولید شده شناخته میشوند. همچنین امکان اینکه اجزایی از بدن حشرات به عنوان لکه ظاهر شوندنیز وجود دارد. حشرات موجود در فراورده های انبار شده، ناقل باکتریهای پاتوژن هستند، آلرژی زا بوده و قارچهای حاوی مایکوتوکسین را انتقال می- دهند. از این رو کنترل و شناسایی آنها در آرد ضروری به نظر میرسد. لکهها اغلب به طور دقیقی توسط یک فرایند دستی یا توسط یک شمارشگری که در واحدآسیاب تعیین میشوند. ما تعداد لکه های ناشی از یک شمارشگر لکه الکترونیکی Maztech Micrco Vision) (SPX ، هیدرولیز اسیدی و شناوری (AOAC method 993.26) 03 قطعه در ۰۳ گرم( از – را در سمولینای رتبه بندی شده با تعداد حشرات ) ۰۳۳ (Coleoptera: Tenebrionidae) castaneum Tribolium ، با هم مقایسه کردیم. نتایج حاصله یک ضریب همبستگی مثبت معنی داری را بین تعداد اجزائ حشرات جمع شده و تعیین شده توسط هر ۲ روش را نشان داد. این نتایج، اهمیت کنترل حشرات در واحد آسیاب آرد و تولید سمولینا را نشان میدهد تا تعداد لکه های رنگی حاصل از بقایای حشرات را در فراورده نهایی کم کند.