سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیر حسین حلبیان – استادیار،گروه جغرافیا،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
رقیه مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده:

این مقاله به منظور تطبیق شرایط اقلیمی ایستگاههای منتخب در استان آذربایجان شرقی که ( شامل ایستگاه های مراغه، بناب و عجب شیر) با نیازهای بیوکلیماتیک پیاز و بررسی کمی و کیفی عناصر اقلیمی موجود در منطقه به منظور کشت پیاز صورت گرفته است. بررسی داده های اقلیمی در دوره آماری ده ساله از سال ۱۳۹۰-۱۳۸۰ صورت گرفته وبازسازی داده های مفقود نیز با استفاده از تخمین و حدسیات می باشد. ابتدا به بررسی نیازهای اقلیمی و ویژگی های گیاه پیاز پرداخته می شود سپس ویژگی های اقلیمی منطقه مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که گیاه پیاز نسبت به درجه حرارت، میزان بارندگی، نوع خاک، میزان تخیر و تعرق و ساعات آفتابی از این ایستگاههای بررسی شده هر سه ایستگاه شرایط کشت گیاه و پیاز را دارا می باشند نتایج نشان می دهد شرایط لازم برای کشت پیاز فصل تابستان که میزان تبخیر و تعرق زیاد می باشد در نتیجه در صورت کشت این محصول در منطقه نیاز به آبیاری خواهیم داشت و امکان کشت پیاز در این منطقه در صورت دیم وجود ندارد.