سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی سوری نژاد – رئیس گروه مطالعات پایه طر حهای مطالعاتی سد و نیروگاه- شرکت توسعه منابع

چکیده:

کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در نوار بیابانی و کمربند خشک جهان ( با متوسط بارندگی سالانه کمتر از ۲۵۰ میلیمتر) در زمره مناطق کم آب شمرده م یشود و حدود ۸۵ درصد از مساحت آن را شرایط آب و هوایی خشک، نیمه خشک، فرا خشک و بیابانی در بر م یگیرد. در سا لهای اخیر در اثر پدیده خشکسالی و تغییرات آب و هوایی منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور نه ا به وجود آورده است. همواره دچار کمبود آب شده و مشکلات فراوان و شرایط بحرانی در اغلب است در این تحقیق جهت بررسی و ارتباط دور ههای ترسالی و خشکسالی اقلیمی و هیدرولوژیکی بر روی منابع آب سطحی حوض ههای آبریز مخازن سدهای کشور، از شاخ صهای استاندارد بارش SPI) و جریان سطحی استاندارد SFI) استفاده شده است. برای تعیین شاخ صهای بارندگی و جریان آب ورودی مخازن سدها با کمک روش م ککی و همکارانش ( ۱۹۹۳ چگونگ ی استانداردسازی یا نرمال کردنZ) داد ههای آماری انجام گرفته است و در واقع به جایSPI بارش سالانه، از مقادیر جریان سطحی سالانه بلندمدت به صورت شاخص SFI به کار رفته است. در این پژوهش جهت نیل به اهداف آن داد ههای آماری بارندگی سالانه و جریان سطحی رودخان هها به عنوان حجم آب ورودی به مخازن تعداد ۲۷ سد مخزنی در سراسر کشور به مدت ۴۳ سال ( ۴۸ -۱۳۴۷ الی ۹۰-۸۹ انتخاب گردیده و سرانجام مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه میانگین بارندگی ۴۳ سال در سطح کشور حدود۲۴۵/۱ میلی متر است و میانگین بارش ۵ سال اخیر ۲۱۳/۳ میلی متر نسبت به آن حدود ۳۱/۸ میلیمتر کمتر ۱۳-% است.