سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا تبریزیان – دانشجوی دکتری سازه
احسان افشاری – کارشناس ارشد
سیدمحمد پورحسینی نژاد – کارشناس ارشد
امیرعباس فاطمی – دانشجوی دکتری سازه زلزله

چکیده:

باتوجه به اهمیت زیاد کسب اطلاعات درمورد مدتزمان و میزان سرویس دهی برای بهره برداران و تیم نگهداری سازه مهندسان به دنبال روشهای غیرمخرب برای اشکارکردن محل و مقدار آسیب درسازه می باشند تا بدین وسیله اقدام به ترمیم و مقاوم سازی محل آسیب دیده نمایند دراین مقاله نشان داده خواهد شد که چگونه می توان با استفاده ازروشهای غیرمخرب که براساس تغییرات درفرکانسها و مودهای ناشی ازارتعاشات سازه هستند یک آسیب را ارزیابی و مقدار و محل آن را اشکارساخت مدلسازی آسیب بصورت کاهش درپارامترهای سازه ای انجام شده است یک سازه خرپایی شیبه سازی شده تحت اثرنویز و اغتشاشات محیطی و با سناریوهای مختلف آسیب مورد بررسی قرارمیگیرد و ازتوان الگوریتم گروه ذرات و براساس نتایج آنالیز مودال محل و مقدار آسیب شناسایی می شود.