آشنایی با کتابخانه و روشهای جستجوی کتاب

تاریخچه ی به وجود آمدن کتابخانه نگاهداری کتاب پیدایش کتابخانه ها با تاریخ اختراع خط و کتابت همراه است و احتمالأبه حدود چهار هزار سال پیش از میلاد بازمیگردد. پیدایش خصوصیت مراجعان به آنها و در رابطه با اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده بود و به حسب نوع خدماتی که ارائه میکردند، به انواع گوناگونی تقسیم می شده اند. بر همین مبنا قدیمترین کتابخانه هایی که تاریخ آنها نشان می دهد کتابخانه های معابد، سلاطین، حکومتی ، وزرا، امرا و علما بوده است.

در حوزه  فرهنگ اسلامی از کلماتی مانند بیت الحکمه، دارالحکمه، دار العلم، خزانه الحکمه، خزانه الکتب، مخزن الکتب ، دارالکتب مکتبه برای مفهوم کتابخانه استفاده می کردهاند. در زمانهای کهن، مکانی که نبشته ها را در آن نگاهداری میکردهاند. بیت اللوحات و حلود ه به ۲۲۰۰ سال پیشی میلاد بیت الکتاب (نبشتخانه ها) و محفوظات الاسلاف می نامیدند. یونانیها از کلمه بیبلیوتیکا (Bibliathe Ca) و رومیها از کلمه لیبری (library) استفاده می کردهاند. در روزگار مادها و هخامنشیان، مراکز اسناد دولتی یا به تعبیری کتابخانه  شاهی وجود داشته که کتاب «عزرا» در تورات به وجود یکی از آنها در «اکرا»، هگمتانه (همدان) و کتابخانه شوش اشاره میکند و در چندین نقطه از ایران، «دژنبشت» هایی وجود داشته که گفتهاند اوستا و کتب دینی و علمی و ادبی در آنها نگاهداری می شده است..

معنایی که امروزه بر کتابخانه ها اطلاق میگردد عبارت است از مؤسسهای فرهنگی و اجتماعی که از رهگذر جمع آوری مواد فرهنگی پدید می آید. در حقیقت کتابخانه، فراگیرنده  فرهنگ، دانش، اندیشه های بشری، فرآورده های فکری، انسانی و دستاوردهای تلاش دانشمندان و عالمان در جوامع بشری است که به منظور مدد رسانی به انسانها تأسیس شده تا سطح فرهنگ آنان را بالا برده و از نظر دانش، تمدن و ترقی به کمال مطلوب برساند و حاصل سالها کوشش و مجاهدت دانشمندان را به نسلهای آینده تحویل دهد.

موادی که در این نوع کتابخانه ها نگاهداری و به مردم ارائه می شود عبارتند از: کتاب (اعم از خطی و چاپی)، فیلم، میکروفیلم، عکس، اسلاید، اسناد و مدارک، رساله تحصیلی، نشریات ادواری، دیسکت کامپیوتری و از این قبیل۔ در کتابخانه، کتابها را بر حسب نوع آن (چاپ – دستنوشته) در قفسههای مناسب و با ترتیبی متناسب شیوه نامه  کتابخانه قرار می دهند و برای حفظ و نگهداری کتاب از آفات مختلف، اقداماتی به فراخور وضع آن صورت می دهند.