اولین مرحله در این گام بصورت حذف اثر لب از روی سیگنال گفتاری و بدست آوردن خطسیر پروفایل سرعت جریان هوا قبل از عبور از لب (Sl (n) ) قابل تعریف خواهد بود. در واقع شکل موج فشار سیگنال صوتی از طریق امپدانس تابشی  با سرعت حجمی هوای عبوری از میان لبها ارتباط خواهد داشت (شکل.(۱ برای فرکانسهای

کمتر از   ۴۰۰۰Hz فشارهوای ناشی از سیگنال صوتی درفاصله l1    از لبها با مشتق زمانی سرعت حجمی نرمالیزهنشده هوای عبوری از میان آن با تاخیر زمانی     l1 / c    ( که در آن سرعت انتشار صوت میباشد) متناسب است. با صرفنظر از ضریب تناسب و تاخیر زمانی، رابطه تقریبی امپدانس تابشی لبها در فرکانسهای پایین بصورت زیر قابل بیان است: [۳]

در آزمایشات انجام شده مقدار مجاز برای ضریب z۱ در محدوده ۰٫۹۸ ≤ α ≤ ۱ قابل تغییر است.

مرحله بعد در این گام عبارتست از حذف اثر فیلتر حنجره از روی سیگنال بدست آمده از مرحله پیشین به منظور دستیابی به سیگنال . Sv (n) در واقع اثر بدست آمده در این مرحله بیانی است از تحریک تابع تبدیل فیلتر تمامقطب مدلکننده مجرای صوتی توسط سیگنال تحریک کننده دستگاه تولید گفتار متشکل از قطار ضربهای با فواصل زمانی برابر با دورهتناوب گام سیگنال صوتیخروجی. تابعتبدیل تمامقطب مجرایصوتی بصورتزیربیان میگردد :

به منظور رسیدن از Sv (n) به سیگنالی با طیف قدرت سفید از یک فیلتر وینر (Wiener Filter) بطور معکوس به عنوان سفید کننده طیف سیگنال Sv (n) استفاده شده است. در عمل فیلتر وینر معادل با استفاده از یک شبکه پارکر تطبیق یابنده (PARCOR lattice) از مرتبه ۶۴ پیادهسازی شده است. اگر فیلتر وینر بدست آمده با پاسخ ضربه hv0 (n) به سیگنال Sl (n) که در آن اثر لب حذف گردیدهاست اعمالگردد، تخمین اولیهای از سیگنال u0 (n) ناشی از اعمال اثر تحریک بر فیلتر حنجره که نتیجه حذف اثر لب و مجرایصوتی از سیگنال گفتار میباشد بدست خواهد آمد (شکل.(۲