تربیت اخلاقی

یادآوری مرگ و قیامت ، ازجمله روشهایی است که مربی می تواند با به کارگیری آن ، نقش مهمی را در پرورش اخلاقی متربی ایفا نماید؛ انسان گاه چنان به دنیا و مظاهر آن دل می بندد و لذت های دنیوی چنان او را مسرورمی نماید که لباس غفلت بر تن می کند، در چنین وضعیتی ، او نیازمند عامل نیرومندی است که زنگ خطر را برایش بنوازد، زنگارهای رذایل اخلاقی را ازقلبش بزداید و او را به کسب فضایل و انجام رفتارهای اخلاقی ترغیب نماید. مهم ترین روش عام تربیت اخلاقی در سیره وکلام امام علی (ع ) یادآوری مرگ و جهان پس از آن است [۱۷].

اهمیت تربیت اخلاق

از دیدگاه حضرت علی (ع ) فرزندان انسان تربیت پذیرند و اگر پدر ومادر از شیوه ها واصول تربیتی آگاه باشند، از این ویژگی و تربیت پذیر بودن انسان به خوبی بهره می برند و فرزندان خویش را در رسیدن به بالاترین درجه های علمی و معنوی یاری می رسانند. آن حضرت بر اساس اصل aتربیت پذیر بودن انسان ́، یکی از حقوق فرزندان بر پدر را، تربیت شایسته فرزند می داند و می فرماید: aحق الولد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه ویعلمه القرآن ؛ حق فرزند بر پدرش این است که نام نیکو برای او برگزیند و به خوبی ادب و تربیتش کند و به وی قرآن بیاموزد́ [۵].

غفلت زدایی

حضرت علی (ع ) می فرمایند: “ای  غفلت زدگانی که خدا از شما غافل نیست . ای کسانی که فرمان خدا را ترک گفته اید و حال آنکه شما را بازخواست خواهد کرد، چیست که می بینمتان که از خدای می رمید و به دیگری جز او می گرایید. چونان چارپایانی هستید که چوپانشان به چراگاهی بیماری خیز و آبشخوری دردانگیز رها کرده است . یا همانند آن گوسفندی هستید که فربه اش  می سازند تا کارد بر گلویش مالند و نداند که با او چه می کنند. اگر با او نیکی کنند پندارد که همواره روزگارش چنین است و کار او سیر شدن است و بس [۱۸].