الف = استقلال

از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی تحقق استقلال در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگـی و نظامی بود که همانا نتیجه خروج از سلطه شرق و غـرب ، (صـحیفه ، ج ١۵، ص ٢۶٠) و عـدم اتکـاء بـه سیاست قدرتهای شرقی و غربی بشمار می آمد. احساس قدرتمندی و توانایی مقابله بـا قـدرتهای بـزرگ موجب آن شد که ملت ایران با تحقق انقلاب اسلامی بر قدرتهای شیطانی پیروز شود و حکومتی بدور از دخالت قدرتهای بزرگ در امور داخلی خویش را بنیان نهد.

الف – ١- استقلال سیاسی

به نظر امام منظور از استقلال سیاسی اراده آزاد تصمیم گیری ملت برای تعیـین سرنوشـت خـود و عدم سلطه یا دخالت اجانب در سرنوشت مردم ایران بود ( مصاحبه با روزنامه ایتالیـایی دلاسـرا ١١ آبـان ١٣۵٧). از مصادیق این استقلال از دیدگاه امام (ره ) می توان به مبارزه و ایستادگی ملت در برابر قـدرتهای زمان و وابستگان خارج و داخل (صحیفه ، ج ١۵، ص ٧۴) و عدم اتکاء به یکی از قطبهای شرق و غـرب و پیمودن صراط مستقیم ( هما ن ، ج ١٩، ص ۵) اشاره کرد.

الف – ٢- استقلال اقتصادی

منظور امام (ره ) از استقلال اقتصادی همانا برچیده شدن بساز غارتگری و چپاولگری های اسـتعمار و وابستگان سرسپرده آنان بود. از مظاهر این استقلال می توان به خودکفایی کشاورزی و صـنعتی، ایجـاد مراکز عمرانی، افزایش تولید انرژی، بالا رفتن ذخایر ارزی مملکت از طریق بکه کـار گـرفتن صـحیح ارز حاصل از فروش نفت و راه اندازی کارخانه ها اشاره کرد.

الف – ٣- استقلال فرهنگی

امام خمینی با اذعان به اینکه «رأس همه اصلاحات ، اصلاح فرهنگ است » از جملـه دسـتاوردهای انقـلاب اسـلامی را «برقـراری فرهـنگ استقلالی در جـامعه توسـط دانشگاه مسـتقل و حــوزه مهــذب می دانستند (همان ، ج ١٣، ص ٢٠۶ و ٢٠٩)، از جمله مظاهر این استقلال می تـوان بـه اسـتقلال فکـری، رهایی از استعمار فکری و جایگزین ساختن مغز تفکر اسـتقلالی (همـان ،ج ١٠، ص ٢٧۶ و ٢٧٧) اشـاره کرد.

الف – ۴- استقلال نظامی

امام خمینی مظهر این استقلال را بیرون راندن مستشاران و اربابان پرمدعا و بـاجگیر و کارشـکن و نیز برچیده شدن پایگاههای نظامی و قطع خریدهای تسلیحاتی می دانستند.