* قرارداد چاپ:

الف. نویسنده، چنانچه خود ناشر کتاب باشد اثر خود را مستقیماً به ۱. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: مواضع مختلف درباره  کتاب و نشریات. یحیی آریانپور، ۱۳۵۷ / آشنایی با چاپ و نشر عبدالحسین آذرنگ، ص ۱۴۶-۱۵۴ دایرهالمعارف مصاحب، ۱۳۴۵، ذیل مدخل سانسور.

انتخاب حروف برای مجموعه  کتاب شامل:

۱- حروف متن کتاب.

۲- حروف تیتر یا حروف عنوانهای اصلی مطالب.

۳- حروف نیم تیتر برای عنوانهای فرعی.

۴- حروف میان متن برای مطالبی که لازم است چشمگیرتر باشد.

۵- حروف زیرنویسی. معمولاً در انتخاب حروف به قدرت دید چشم بزرگسالان و کودکان و به درشتی و ریزی حروف توجه میگردد و انتخاب و شکل حروف برای کتاب با موضوع کتاب و حجم آن و گروه استفاده کنندگان تناسب دارد.

انتخاب عنوانی تیتر مطالب:

۱- عنوان، ساده، روان، روشن و دقیق باشد.

۲- حداقل کلمات را با حداکثر معنی و مفهوم شامل شود.

۳- با مطلب متناسب باشد.

۴- کلمات مکرر در آن به کار نرود.

موارد دیگر مورد توجه درقواعد حروف چینی :

۱- توجه به تناسب فاصله  بین سطور، کوتاه یا متوسط یا بلند.

۲- رعایت فاصله بین بندها.

۳- رعایت فاصله بین سرعنوانها با متن.

۴- انتخاب عرض سطور و تعداد سطرها در هر صفحه متناسب با قطع کتابی.

۵- انتخاب کاغذ و مقوای جلد از نظر وزن، جنس وانلازه.

(۶) تصحیح حروف چیده شده:

اصلی مطلب که به خط نویسنده تحریر یافته یا تایپ شده است با نمونه  حروفچینی شده مقابله می شود و در صورتی که غلطهای چاپی در (نمونه) باشد. تصحیح می شود.