حریم خصوصی ١یکی ازنمادهای نمایان وبرجسته حقوق بنیادین ٢بشری است .هرشخص حق دارد ازحریم خلوت خویش بهره مند باشد واطلاعات آن راازدسترس نامحرمان دور نگاه دارد.

تعرض به حریم اشخاص وتجسس وتفحص اطلاعات شخصی وخصوصی آنها می تواند بسیار ناگوار باشد وچه بسا آنان رابرای همیشه ازجامعه متنفر ورویگردان سازد.حریم خصوصی ملجأ ومجالی است برای باخود بودن وآنهایی که تنها می خواهیم باآنها باشیم وبازداشتن فرد ازچنین حقی ،به معنای نادیده انگاشتن آزادی اراده وازبین بردن حیثیت وحرمت اوست .

به طورکلی ، برای حریم خصوصی پنج شاخه اصلی در نظر گرفته می شود: حریم خصوصی جسمانی ،منزل ، محل کار، اطلاعات وارتباطات .قوانینی که به منظورصیانت و حمایت فراگیرازحریم خصوصی اشخاص به تصویب می رسند نیزهمین پنج شاخه رامبنای قاعده گذاری خویش قرار داده اند.٣لیکن درگذر زمان وبه ویژه درنیم سده اخیر،درپی دستیابی بشر به فناوری هاوهمچنین نوآوری درسبک زندگی اش ،بادگرگونی های کم و بیشی درگستره وگونه های مشمول هریک ازشاخه های پنج گانه حریم خصوصی اش روبه رو شده که ازتأثیرپذیرترین آنها حریم خصوصی اطلاعات وارتباطات اشخاص ، آن هم درپی دستیابی به فناوری های اطلاعاتی (رایانه ای )وارتباطی (مخابراتی )بوده است .

درباره  حریم خصوصی ارتباطات ،  آگاهی ناروا  از ارتباطات  انسانی ، از ارتباطات چهره به چهره تاپستی ومخابراتی ،همواره به عنوان یک رفتار سرزنش آمیزازسوی جوامع شناخته می شده ، تاحدی که علاوه برتأکیدبه آن درموازین دینی ،۴در زمره حقوق بنیادین ملت هادر قانون اساسی کشورها نیزمحترم شمرده شده است .١ولی برخلاف چنین صراحتی درمنشورهای وفاق ملی ،درقوانین عادی همه کشورها، جنبه هاوجلوه های گوناگون این حق به یک اندازه تبیین وبرای موارد نقض آنها ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است تاشهروندان بتوانند بااطمینان برای استیفای حق خویش تظلم خواهی کنند وکارهای تقنینی بسیاری بایدصورت گیرد تااین حق جایگاه واقعی خویش رابیابد (بهره مند وجلالی فراهانی ،در دست چاپ ).

نخستین گام برای رسیدن به چنین هدفی ،شناسایی گستره ونمونه های مشمول حریم خصوصی ارتباطات الکترونیک است .اساساً منظور ازارتباطات الکترونیک ٢چیست ؟ آیاهمان ارتباطات مخابراتی ٣سنتی که گفتگوی تلفنی اشخاص رابه شکل آنالوگ پشتیبانی می کردند، تعریف جامع الشمولی برای دوران امروزی هم به شمار می آیدیابایددرمفهوم وگستره آن بازنگری کرد؟ آیاداده های متنی ،صوتی ،تصویری یاترکیبی ازآنها که باخطوط بی سیم یا سیمی الکترونیک ارسال می شوند، درزمره حریم خصوصی ارتباطی قرار می گیرند؟