سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حامد گرگانی – کارشناس ماشینهای ریلی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور -سرپرست امو

چکیده:

امروزه بکارگیری سیستمهای شبیهساز با هدف کوتاه نمودن زمان کسبتجربه، آموزشاولیه، افزایشمهارتها با هزینه کم و بهرهوری مطلوب میسر گردیده است. نقشانکارناپذیر سیمولاتور در آموزشهایی که اقدام به آن در فضای واقعی مخاطرهآمیز است باعث بهرهوری آموزشی به لحاظ کیفی شده است، چرا که در واقعیت امکان تجربه کردن وقایع خطرناک وجود ندارد و حین آموزشو بعد از آن رانندگان نمیتوانند چنین شرایطی را تجربه کنند و این امر موجب برخورداری این ابزار از ویژگیهای منحصر به فرد در مقایسه با سایر روشهای آموزشی گردیده است. از جمله مزایای بکارگیری سیمولاتورهای آموزشی میتوان به صرفهجویی در وقت، کوتاه نمودن زمان کسب تجربه، کاهش هزینههای آموزشی، ایجاد شرایط مختلف آموزشی، سنجش مهارت در شرایط عادی و اضطراری، ارتقاء سطح کیفی آموزش، ایمنی و… اشاره کرد. در این مقاله ابتدا به معرفی سیمولاتور و انواع مختلف آن پرداخته و پس از معرفی اجزای مختلف سیمولاتورهای ریلی، مزایای استفاده در صنعت ریلی و نحوه آموزش رانندگان توسط سیمولاتور را مورد بحثقراردادهایم.