سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پیمان کاظمی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی آب

چکیده:

با توجه به اینکه امروزه بحران آب به یک موضوع مهم بی نالمللی تبدیل شده و بهره برداری بهینه از منابع موجود یک ضرورت می باشد ایجاد سیستم های تل همتری و کنترل از راه دور تأسیسات تأمین و انتقال و توزیع آب به بهره برداری بهینه از منابع آب کمک مؤثری م ینماید که بدین منظور این سیستم (اسکادا) در طرح تأمین آب شرب شهرهای اهواز، آبادان و خرمشهر جهت تل همتری و کنترل از راه دور طرح اجرا شده و در حال حاضر یکی از کاملترین سیستم های اجرا شده در کشور است.در این تحقیق به دنبال آشنایی با ساختار اسکادا Scada) اجزاء سخت افزاری و نرم افزاری و مزایای آن و همچنین اجرای آن جهت سیستم تل همتری و کنترل از راه دور طرح تأمین آب شرب شهرهای آبادان و خرمشهر می باشیم