بردبوی و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی اثر ویژگی های هیئت مدیره و ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری پرداختند. معیار ویژگی های هیئت مدیره در این پژوهش شامل جدایی نقش رییس هیئت مدیره از مدیر عامل، ترکیب هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بود. آنها در این پژوهش دریافتند صرفا اندازه هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی با کیفیت بالای گزارشگری و یا به عبارتی کاهش در اقلام تعهدی غیر عادی رابطه معناداری دارد.

عبدالرحمان و همکاران (۲۰۱۱) در پژوهشی بر روی ۲۹۸ شرکت پذیرفته در بازار بورس مالزی طی سال های ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۹ به بررسی اثر ویژگی های هیئت مدیره بر مدیریت سود و ریسک شرکت ها پرداختند.معیار ویژگی های هیئت مدیره در این پژوهش شامل دانش مالی هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، جدایی نقش رییس هیئت مدیره از مدیر عامل، ترکیب هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بود.آنها در این پژوهش دریافتند به طور کلی ویژگی های هیئت مدیره نقش معناداری در کاهش مدیریت سود دارد.آنها همچنین دریافتند متغیر دوگانگی نقش مدیر عامل از نقش رییس هیئت مدیره نسبت به سایر متغیرها تاثیر معنادارتری در کاهش مدیریت سود و کاهش ریسک شرکت ها دارد.

الکدای و هنیفا((۲۰۱۲ در پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگیهای هیئت مدیره و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در بین ۲۷۰ شرکت در کشور مالزی در دوره زمانی ۲۰۰۷ تا۲۰۰۹ پرداختند و به این تنیجه رسیدند که اندازه هیئت مدیره بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاثیری ندارد و رابطه مثبت بین استقلال هیئت مدیره و مربوط بودن اطلاعات حسابداری وجود دارد ولی این رابطه معنی دار نیست و نیز دوگانگی نقش هیئت مدیره،مربوط بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد.