منبع مرجع که از نظرگاه های مختلف انواع گوناگونی دارد عبارت است از کتاب یادگیری مواد کتابخانه ای که برای یافتن اطلاعات معین و محدودی (نه برای خواندن تمام کتاب) تنظیم شده است و در بایگانی منابع مراجع نگهداری می شود و مورد استفاده  دانش پژوهان قرار میگیرد. منابع مرجع در موضوعات مختلف علوم و دانش بشری و با ترتیب و اسلوبی خاصی تألیف یافته اند و برای کسب اطلاع فوری و مختصر و مستند درباره  واژه ها و موضوعها، و پاسخگویی به سؤالات، مورد توجه قرار میگیرند. کتابداری که با منابع مرجع آشنایی کافی داشته باشد و تحصیلات رسمی یا تجربیات و مطالعات کافی در زمینه  کتابداری و اطلاع رسانی داشته باشد و از نظرگاههای گوناگون بتواند با مردم ارتباط مناسب برقرار نماید، مسئول ارائه خدمات مرجع به مراجعه کنندگان، و راهنما و راهگشای متتبعان و متجسسان دانش و اطلاعات است.

معمولاً بایگانی منابع مراجع در کتابخانه ها در مکانی مستقل انجام می گیرد و برای شناسایی کتابهای مرجع فارسی و عربی، نشان اختصاری «م» (مخفف مرجع) و برای نشان دادن منابع مرجع غیرفارسی و عربی R (مخفف Reference) به کار میبرند و امانت نمیدهند. برای بازیابی اطلاعات موجود در کتابهای مرجع علاوه بر موارد استفاده از برگه های فهرست نویسی و ردهبندی که در برگه دان کتابخانه ها نگهداری می شوند، از نمایه ها و چکیده ها باید استفاده کرد. .

کتابهای مرجع معمولاً نمایه های کمکی و ارجاعهای «نگاه کنید به ) و نیز نگاه کنید به ) و عموماً به گونهای تنظیم شدهاند که مراجعه کنندگان به آن بتوانند به سهولت از نظر موضوعی، جغرافیایی یا ذیل نام اشخاص و عنوان کتابها، نیاز خود را تأمین منظور از منابع مرجع در این فصلی، کتابهای اصیل و بنیادی مرجع میباشد که مستقیماً پاسخ سؤال مراجعه کنندگان را در اختیار او میگذارند مانند فرهنگها، دایرهالمعارفها، شرح حالها و منابع جغرافیایی – و نیز منابعی که مراجعه کننده را به منابع نوشتاری و دیداری و شنیداری در هر موضوع ارجاع میدهد و به ارائه آدرس و مشخصات کتابشناختی و نشریات ادواری میکند ماننل برگه دان کتابخانه، کتابشناسیها و نمایه ها، مقاله نامه ها، فهرستگانها و امثال آن.