اقلیم در نواحی کویری ، گرم و خشک بوده که منطقه وسیعی در نواحی مرکزی کشور را تشکیل می شود . با تدابیر خاص می توان شرایط زندگی را در این اقلیم ممکن ساخت . یکی از این تدابیرها در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ، ساختن بناها و ساختمانها به صورت مجتمع با پوشش طاق گنبدی شکل و دیوارهای ضخیم می باشد . بناهای طاق پوشش در اقلیم کویری به صورت طاق چشم یا طاق تویزه – طاق چهار بخشی یا چهار ترکی ، طاق چهار گرده پوش و طاق گهواره ای ، طاق ضربی و در نهایت طاق پوش عرقچین ساخته می شود .

زیر سازی عرقچین طاقی و گنبدها به صورت گوشه سازی می باشد که یکی از روشهای تکامل یافته گوشه سازی ، رسمی بندی است که در محل چهار ضلعی ، طاقها و گنبدها به ۸ ، ۱۲ ، ۱۶ و ۲۰ ظلعی تبدیل می شوند که اصطلاحا به رسمی ۸ ، ۱۲ ، ۱۶ و ۲۰ که به دایره نزدیک می باشند معروف هسنتد . به عنوان مثال در سهمی ۱۶ ، شروع دایره عرقچین در زمینه ۱۶ ضلعی می باشد . در این تحقیق سعی شده رسمی به کار رفته در زیر طاقها و گنبدها در معماری کویری را بررسی کرده و روشی جهت استفاده از پروفیل های ساختمانی در ساخت انواع رسمی ها ارائه شود ، که در نهایت باعث کاهش ضخامت دیوار و وزن سازه بکار رفته در ساخت رسمی زیر طاقها و گنبدها با توجه به شرایط اقلیمی حاکم در معماری کویری می شود که این خود باعث احیاء رسمی بندی در معماری کویری خواهد شد .

لازم به ذکر است که رسمی های بکار رفته در زیر سازی و عرقچین طاقها و گنبدها جزء سازه بناهای کویری می باشد که این نوع رسمی ها معمولا در زمینه های مربع و مسطتیل اجرا می شود .