سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود یزدانی امیری – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
فاطمه سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
افشین نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
رقیه کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

چکیده:

آزادراه ها با توجه به مشخصات فنی اجرایی و به دلیل شرایط مطلوب تر و ایمن تر سفر، یکی از مناسب ترین بسترهای حمل ونقل جاده ای هستند. با توجه به این که تنها در حدود ۲ درصد از کل شبکه راه های کشور را آزادراه تشکیل می دهد،توسعه شبکه آزادراهی کشور باید با جدیت مضاعفی پیگیری شود. هدف از اجرای این تحقیق، آشنایی با آزاد راه های استان زنجان و ارزیابی امکانات و مشکلات آنها می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات ازنوع کتابخانه ای و اسنادی و آمار ارائه شده توسط مراجع معتبر و مرتبط با موضوع است. یافته ها حاکی از آن است در صورتی کهامکان سنجی مناسبی برای توسعه راه ها صورت بگیرد، توسعه راه ها و بزرگ راها دارای اثرات مطلوبی در سطح منطقه ای و ملی خواهد بود. نتایج نشان می دهد که باید تمامی نهادها و سازمان های دست اندرکار، با برنامه ریزی های دقیق و هماهنگ جهت ایمن سازی راه ها و ارائه آموزش های همگانی به مردم نسبت به حل مشکلات راه ها در استان اقدام نمایند، تا اینکه از فاصله های موجودبا استانداردهای جهانی کم شده و با کاهش آمار تلفات رانندگی، امنیت و آسایش برای تمام ساکنان به ارمغان آورده شود