مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه های بهداشتی و بیماریهای روانی محدود میشد، اما در طـی دو دهـه گذشـته، ایـن مفهـوم از زمینهای بهداشتی، زیست محیطی و روانشناختی صرف به مفهومی چند بُعدی ارتقاء یافته و مورد توجه تعداد زیادی از حوزههای مطالعاتی قرار گرفته است.

امروزه کیفیت زندگی را به عنوان عنصری کلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاستهای حوزه عمومی مورد بحث قرار داده و از آن به عنوان شاخص توسعه نام میبرند(اکبرپور، .(۸ :۱۳۸۸ نگاه کالبدی –کارکردی برنامـه ریـزی هـا بـه ابعاد و جنبه های مختلف زندگی در گذشته سبب شد که از اواخر دهه ۱۹۶۰،تحـت تـأثیر نیازهـا و آگـاهی هـای جدیـد مفـاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی ،کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی در قلمرو برنامه ریزی و توسعه عمومی مطرح شـود(مهـدیزاده وهمکاران،.(۳۰۱:۱۳۸۵

محقق در این پژوهش تلاش دارد علاوه بر شناسایی مشکلا ت عینی (مشکلات کالبدی و فیزیکی ) بافـت فرسـوده منطقـه ۹ شـهر تهران، تاثیر نوسازی بر رضایتمندی و کیفیت زندگی را از منظر ساکنین ارزیابی و بررسی نموده و مشخص نماید که با تقویـت چـه عواملی می توان به ارتقاء و افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی از زندگی در بافت فرسوده پرداخت. بنابراین، در این تحقیق سـعی بر آن است تا به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

-۱ با توجه به ویژگی های کالبدی – فضایی بافت فرسوده منطقه ۹ شهر تهران چگونـه مـی تـوان بـا نوسـازی و سـاماندهی بافـت فرسوده کیفیت زندگی شهروندان را افزایش داد؟

-۲ابعاد ذهنی کیفیت زندگی در قلمرو بافت فرسوده تا چه حد از ابعاد و جنبه هـای دسترسـی بـه خـدمات شـهری و کاربردهـای شهری محدوده مورد بررسی تأثیر می گیرد؟