مقاله آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی-عربی در تصاویر ویدئویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پردازش علایم و داده ها از صفحه ۸۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی-عربی در تصاویر ویدئویی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متون فارسی- عربی
مقاله ویدئو
مقاله آشکارسازی متن
مقاله گوشه تصنعی
مقاله تبدیل فوریه کسینوسی گسسته
مقاله طبقه بندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محی الدین
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: اروجی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استخراج اطلاعات متنی از تصاویر ویدئویی، در کاربردهایی نظیر تحلیل معنایی ویدئو، بازیابی اطلاعات متنی و بازیابی اطلاعات مربوط به تصاویر ویدئویی آرشیو شده نقش مهمی دارد. در این مقاله، روشی جهت استخراج متن فارسی- عربی از تصاویر ویدئویی ارائه می شود. در ابتدا، جهت کاهش حساسیت به اندازه قلم، بر اساس تصویر ورودی هرمی دارای سه وضوح ایجاد می شود. سپس با استفاده از آشکارساز لبه، لبه های موجود در تصویر استخراج و با یافتن مکان تلاقی لبه ها، تصویرگوشه تصنعی ایجاد می شود. جهت حذف گوشه های تصنعی نواحی غیر متنی، تحلیل هیستوگرام انجام می شود. ضرایب تبدیل فوریه کسینوسی گسسته بلوک های تصویر استخراج و با ترکیب تعدادی از آنها، تصویر شدت بافت حاصل می شود. در ادامه جهت جداسازی نواحی متنی از غیرمتنی، با یک طبقه بندی کننده، با تلفیق مشخصه های حاصل از تصویرگوشه تصنعی و تصویر شدت بافت، برداری متشکل از مشخصه ها تشکیل می شود. در پایان، با رسم نمودارهای هنجاری سازی شده شدت بافت، بازبینی نهایی انجام شده و تفکیک خطوط متنی انجام می شود.