سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیما اتحادی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

چکیده:

ارزشهای زیست محیطی معماری سنتی ایران از این دیدگاه واجد اهمیت می تواند باشدکه دربکارگیری شیوههای گوناگون استفاده بهینه از انرژی و بهره برداری اکولوژیک از آن و خصوصا کاربرد انرژیهای پایدار و بی زیان بی نظیر است.اگرچه استفاده از باد و به عبارت صحیح تر بهره برداری از حرکت هوا و ایجاد نسیم عمده ترین و رایج ترین نوع کاربرد انرژیهای بیزیان در آسبادها سیستان می باشد. با این حال نظر به این نکته که سیستان،خاستگاه آسیاهای بادی در جهان می باشد و از نعمت بادهای معروف به بادهای ۱۲۰ روزه برخوردار است.لذا پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با بازشناسی ویژگی های منحصر به فرد معماری آسبادهای منطقه سیستان ، آنها را به عنوان الگویی از معماری پایدار در جهت بهره گیری واستفاده از انرژیهای پایدار وتجدیدشونده منطقه معرفینماید. در این راستا با مطالعه کیفی و روش تحقیق توصیفی صورت گرفته ومشاهدات عینی و منابع مکتوب به معرفی تنها آسباد باقیمانده در منطقه حوض دار ونحوه بهره گیری آن از پتانسیل طبیعی باد منطقه میپردازیم .در پایان با شناسایی ونگاهی پایدار بر معماری بومی آسبادهای سیستان وبه روز کردن الگویهای بکار رفته در آن به دنبال بکارگیری مدیریتی هوشمنددر انرژی بدون نیاز به هر نوع تاسیسات و تجهیزات مکانیکی می باشیم