سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر عیسی لو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یشهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری
بهزاد شاهمرادی – دکتری مهندسی بهداشت محیط
سیروان بهرامی – دانشجوی دکتری شهرسازی
معصومه سادات آقامیری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

یکی از مهمترین چالشهای زیست میحطی کلانشهر تهران آلودگی هوا می باشد که ازاین حیث در ردیف آلوده ترین شهرهای دنیا قرار دارد تمرکز بالای منابع الاینده هوا ثابت و متحرک از یک سو و توزیع نامتعادل آن در سطح شهر تهران از سوی دیگر سبب گردیده که در حال حاضر نواحی مختلف شهر درایا سطوح متفاوتی از کیفیت هواباشند لذا با توجه به اینکه توزیع و تراکم منابع آلاینده هوا تاثیر عمده ای در اسیب پذیری نقاطمختلف شهر داشته پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین این نقاط و محدوده ها در سطح شهر تهران تنظیم گردیدها ست روش تحقیق به کار گرفته شده دراین پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. در پایان نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که نواحی غرب و جنوب شهر تهران به سبب تراکمبالای جمعیت و همچنین منابع آلاینده اسیب پذیری بیشتری را نسبت به سایر بخشهای شهر از خود نشان میدهد که می تواند زنگ خطری برای سلامت شهروندان ساکن دراین بخش از شهر باشد