سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی جعفری صحنه سرائی – پژوهشگاه نیرو
علیرضا رهنورد – پژوهشگاه نیرو
علی اصغر ذکاوتی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در ای ن مقاله، آسیب پذیری ترانسفورماتورهای هوایی توزیع بصورت کیفی و کمی (تحلیلی ) مورد بررسی قرار گرفته است. در ارزیابی کیفی با توجه به خرا بیهای مشاهده شده در زلزله های گذشته، مودهای خرابی ترانسفورماتور و علل احتمالی آنها با توجه به شر ایط اجرای ی آنها در کشور مورد مطالعه قرار گرفته اند . ارزی ابی کمی نی ز با تحلیل دینامیکی یک نمونه پست هوایی تحت اثر شتاب نگاشت زلزله های مختلف و بررسی نیروهای داخلی ایجاد شده در اجزای بحرانی، صورت گرفته است. بر اساس بررسیهای کیفی مشخص گردید که مهمترین نقطه ضعف در ترانسهای هوایی، کمبود مقاومت پیچشی بد لیل فقدان مهار جانبی در محل اتصال سکوی نگهدارنده آنها به پایه های پست میباشد که ای ن امر می تواند سبب دوران (یا واژگونی ) ترانس هنگام زلزله گردد. ارزیابی کمی صورت گرفته نیز نشان دهنده آس یب پذیری ترانس در صورت مهار نشدن سکوی نگهدارنده آن به پایه های پست می باشد. در انتها، راهکار بهسازی در پستهای موجود بصورت افزودن مهار جانبی به اتصال مذکور پیشنهاد شده و جزئیات اجرایی آن نیز ارائه گردیده است.