سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غزاله افیونی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشد و تربیت بدنی گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی د

چکیده:

این مقاله به بررسی آسیب های بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر در مسابقات هفته هفتم تا هفدهم لیگ برتر می پردازد که با استفاده از روش مشاهده فیلم انجام شده است و پتانسیل آسیب و آسیب واقعی با توجه به زمان، م ناطق زمین، پست بازیکنان و مکانیسم آسیب را بررسی کرده است. مقدار خی دو برابر بیان رابطه بین این فاکتورها سنجیده شد که ارتباط بین تعداد آسیب واقعی و زمان، تعداد پتانسیل آسیب کم و زمان، تعداد پتانسیل آسیب متوسط و زمان، تعداد پتانسیل آسیب زیاد و زمان، تعداد پتانسیل آسیب زیاد مناطق زمین و رابطه بین تعداد پتانسیل آسیب واقعی و مناطق زمین معنی دار نبود. رابطه بین تعداد آسیب واقعی و پست بازیکنان، تعداد آسیب واقعی و شدت، تعداد آسیب واقعی و مکانیسم، تعداد پتانسیل آسیب متوسط و پست بازیکنان و رابطه بین تعداد پتانسیل آسیب زیاد و پست بازیکنان معنی دار شد.