سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره سادات نجفی – دبیر مدرسه راهنمایی خوشرفتار

چکیده:

نظام پیش نهادها یک ی ازروش ه ای م دیریت مش ارکتی واب زار مناس بی ب رای دریاف ت ،بررس ی واجرای نظرات نو وتحول آفرین است . این نظام با هدف بهره گیری ازتوانمندی کارکنان در ارتقاء کمی وکیفی خدمات س ازمان،بهبودارتباط م دیر ب ا کارکن ان وم راجعین ،ب ازنگری تص میمات واص لاح برنام ه واف زایش رض ایت شغلی تشکیل شده است. این نظام درشناخت نیروهای توانمند ،اف زایش فرهن گ به ره وری،تس هیل وتقوی ت دس تیابی ب هاهداف،کاهش مقاومت دربرابر تغییرات وافزایش مسئولیت پذیری وتعهد ش غلی نق ش مهم ی را در سازمان ایجادمی کند.این نظام درکنار نقش موثر خود دربهبودعملکرد دچار چالش ها وآسیب هایی نیز شده است که مهمترین آنها عبارتنداز: برخوردارنب ودن از م دیران توانا،علاق ه من دوفعال،اطلاع رس انی مح دودوناکافی جه ت تبی یناه داف وعملک رداین نظ ام،بی تجربگ ی عوام ل اجرایی،ض عف کارشناس ی دقی ق پیشنهادات،طولانی شدن روند پذیرش ،اجرا وتقدیر ازپیشنهاد دهندگان. برای کاهش آسیب ها راهکارهایی نظیر انتصاب دبیر اجرایی توانا وعلاقه من دبرای ای ن نظ امپرهیز ازاعم ال س لایق شخص ی وگ رایش ه ای سیاس ی درپ ذیرش ی ارد پیش نهاد،اطلاع رس انی دقیق ازعملکرد نظام،پیش بین ی پیام دها وحاش یه س ازی ه ا قب ل از پی اده س ازی ط رح ،اس تفاده بیشترازظرفیت وتواناییهای بازنشستگان،دانش آموزان واولیای آنهاواستفاده از نظام پیشنهاداتگروهی توصیه می شود.