سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا غفاری – دبیر کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

چکیده:

یکی از اهداف سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان قم ارتقاء اثر بخشی و بهره وری کارکنان و شرکت می باشد که جهت نیل به آن از سال ۱۳۸۲ نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در این شرکت پیاده سازی و اجرایی گردید. در همین راستا پس از سه دوره اجرای نظام پذیرشو بررسی پیشنهادها که با افول همراه بوده و تأثیر چشم گیری از اهداف آن مشاهده نگردید با ایجاد تغییر در نحوه اجرای فرایند و آسیبشناسی آن از دوره چهارم اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها شاهد رشد سازمانی و همچنین نیل به اهداف پیش بینی شده بودیم. لذا در این مقاله سعی شده است نگاهی کاربردی از تجربیات و اقدامات انجام شده شرکت آب و فاضلاب استان قم در خصوص پشرفت درنظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و دستیابی به اهداف پیش بینی شده داشته باشد