سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حمید حیدری مکرر – استادیارجغرافیا و برنامه ریزی درسی
رضوان هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فاطمه پورابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مقوله کارآفرینی به عنوان موثرترین نیروی بالقوه اقتصادی درتاریخ جهان به صورت بحث انگیزی ازحدود سه دهه گذشته تاکنون ظهوریافته و مطرح شده است بطوریکه کارافرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی درفرایند توسعه جوامع دارد به همین علت اقتصاددانان و صاحبنظران معتقدند که کارافرینان از عوامل اصلی و راهبردی توسعه اقتصادی اند که با استفاده از تجربیات روشهای کهنه و حذف ناکارآمدی های آنها و جایگزینی شیوه های کارامد و نو به نظام اقتصادی پویایی و حیات می بخشند بنابراین میتوان به این نتیجه دست یافت که کارافرینی روستایی راه کاری جدید درنظریه های توسعه برای توانمندسازی و ظرفیت سازی درمناطق روستایی با هدف کاهش شکاف شهر ـ روستا ایجاد برابری اقتصادی اجتماعی محیطی و نهادی است و ابزاری مهم دررسیدن به توسعه پایدار به شمار می آید.