سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه ترابی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
مهیار طالاری – کارشناس ارشدمدیریت آموزشی

چکیده:

پژوهش حاضر به روش توصیفی پیمایشی در بین مدیران و معاونان و سرپرستان واحدهای مختلف بانک توسعه صادرات ایران با حجم نمونه -۰۶ نفر و به روش سرشماری کامل انجام شد. اهدف اصلی پژوهش: ۱ شناسایی وضعیت موجود معیار پرورش منابع انسانی ۲ بررسی شکاف – – بین وضعیت موجود و مطلوب معیار پرورش منابع انسانی بانک توسعه صادرات ایران بر مبنای مدل تعالی منابع انسانی بود. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه اصلاح شده انجمن مدیریت منابع انسانی ایران که داده ها به صورت توصیفی و استنباطی) T تک نمونه ای ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که:.وضعیت موجود معیار پرورش منابع انسانی در این بانک از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نتایج مقایسه،بیانگر تفاوت معنی دار ) در سطح ۶۰۶۰ ( بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب منابع انسانی در معیار پرورش منابع انسانی در این بانک است. در پایان به ارائه راه کارهایی پرداخته شده است.