سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی کریمی – دکتری مدیریت و رئیس آموزش شرکت گاز خراسان رضوی
زهره زاده محمد – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

مقاله حاضر براساس نتایج کاربردی جهت استخراج نیازهای آموزشی مدیران در سطح سرپرستی میانی و عالی شرکت گاز خراسان رضوی می باشد ابتدا نواقص موجود در فرایند نیاز سنجی از طریق مصاحبه با صاحبنظران آموزشی مدیران و سرپرستان شناسایی و سپس با اتکای به مدل سنجش قابلیت های مدیریتی و استفاده از پرسشنامه سنجش قابلیت های مدیران به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و درنهایت نیاز سنجی آموزشی مدیران پرداخته شد و درنهایت جامعه آماری این شرکت را مدیران سطوح سرپرستی میانی و عالی شرکت با پایه سازمانی ۱۶ و بالاتر به تعداد ۷۵ نفر تشکیل میدهد درنهایت مولفه های شایستگی استخراج و سپس دوره های آموزشی مورد نیاز تعیین گردید.