سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

داریوش غلام زاده – دکترای مدیریت منابع انسانی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد
سید سعید سنجابی – کارشناس ارشدمدیریت اجرایی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته

چکیده:

مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از الگوهای مدیریتی پویا مطرح می باشد که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی سازمان ها ایفا می کند و نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اگر نگوییم کاربردی ترین، یکی از متداول ترین ابزارهای اجرایی مدیریت مشارکتی است. استقرار صحیح نظام پیشنهادها و نیز عملکرد مناسب در طراحی و اجرای این نظام و در نهایت تجزیه و تحلیل خروجی ها و نتایج حاصله از آن می تواند به سازمان در رسیدن به اهداف خود کمک شایانی نماید. علی رغم مزایای فراوانی که برای مشارکت و مدیریت مشارکتی کمک چندانی نخواهد کرد، بلکه حرکت به سمت مدیریت مشارکتی نیازمند تغییراتی بنیادی و گسترده در ارکان و نهادهای اصلی سازمان هاست . برای نهادینه سازی مشارکت،؛ ابتدا باید زمینه ها و ابعاد تاثیر گذار را شناسایی کرد. با نهادینه سازی اصول مدیریت مشارکتی میتوان راه را برای اجرای یک تغییر و دگرگونی صحیح و پرفایده در سازمان هموار نمود. در این پژوهش سعی شده است تا عوامل موفقیت نظام پیشنهاد و موانع پیش روی استقرار صحیح این نظام در محدوده جامعه محل پژوهش مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور از مدل ارزیابی cipp که توسط (دانیل استافل بیم) ارئه شده استفاده و ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و بر اساس ابعاد چهار گانه این مدل( زمینه، درونداد، فرآِند و نتیجه)، مولفه ها و عوامل تاثیر گذار بر نظام پیشنهادها شناسایی و استخراج گردید که با نظر خواهی از خبرگان و پژوهشگران، فهرست عوامل تکمیل شده و با استفاده از این عوامل الگوی مفهومی پژوهش طراحی گردید. الگوی مذکور به صاحب نظران و پژوهشگران دانشگاهی ارائه و اصلاحات پیشنهادی ایشان اعمال گردید. سپس ابزارهای جمع آوری اطلاعات طراحی شدند و برای هر یک از متغیرهای موجود در الگو ابزار مناسب آن در نظر گرفته شد. اعتبار و روایی ابزارها نیز از طریق دریافت نظرات خبرگان و انجام آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. در مرحله بعد پس از نمونه گیری از جامعه محل پژوهش، اطلاعات لازم جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که درجامعه محل پژوهش، در بعضی از ابعاد پژوهش، بین وضع موجود و مطلوب، اختلاف معنا داری وجود دارد و بعضی از ابعاد نیز در وضعیت مطلوب قرار دارند. با اجرای الگوی ارائه شده در این پژوهش می توان ضمن شناسایی بسترهای موجود در سازمان جهت اجرای موثر تر نظام های مشارکت از جمله نظام پیشنهادها و تقویت عوامل مثبت تاثیر گذار، با نگاهی آسیب شناسانه، دلایل سد راه موفقیت این نظام ها را نیز شناخته و جهت اصلاح و بهبودی آنها گام های موثری برداشت.