سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور
اعظم حیدری – دانشجوی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور همدان

چکیده:

موضوع مقاله آسیب شناسی مسائل جوانان درارتباط با خانواده و مساله انحرافات جنسی اونانیسم یا خود ارضایی می باشد و هدف ازاین مقاله شناسایی ارتباط بین آسی بشناسی جوانان درارتباط با خانواده و انحرافات جنسی نسل جوان و مساله اونانیسم یا خود ارضایی و تاثیر آن برجوانان و ارتباط شان با خانواده می باشد روش مقاله توصیفی است که به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است و نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارایه اطلاعات و تحلیل رسمی درمورد حوزه های مختلف انحرافات جنسی جوانان یک نیاز اساسی است و نباید به دلیل عملکرد نادرستی که دراین عرصه وجود داشته آن را نادیده گرفت و اینکه انحرافات جنسی اونانیسم یا خود ارضایی یک حس گریز ازاجتماع را پدید می اورد و دراثرتکرار و افراط در فرد ریشه دار تر خواهد شد و توجه به لذت شخصی سبب سستی روابط خانوادگی و روابط اجتماعی میگرددو حیات اجتماعی را به مخاطره م یاندازد مختصر اینکه خود ارضایی یک امرخطرآفرین است که به طریق مشخص بروز و حیات نم ییابد و باید بصورت جدی به بررسی همه جانبه آن پرداخت