سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

علیرضا افشارنژاد – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه – ایرا
مهدی خیراندیش – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری- ایران
علی حسین زاده – عضو هیئت علمی گروه مدیریت و بانکداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت ح

چکیده:

نگرش سازمان به عنوان فرهنگ، اندیشه نسبتاً جدیدی است. سازمانها فراتر از ویژگیهای ساختاری، ویژگیهای دیگری دارند. آنها همانند افراد دارای شخصیت اند، ممکن است سختگیر یا انعطاف پذیر، حمایتگر یا غیر دوستانه، نوآور یا محافظه کار باشند. در نگرش جدید نسبت به سازمانها، فرهنگ سازمان و مدیریت آن جایگاه ویژه ای دارد. در کنار توجه به سازمان به عنوان موجودیتی که دارای ساختار هدف گرا، مجموعه وظایف، سیستم های اطلاعاتی و فرایند تصمیم گیری و یا گروههای اعضاست، فرهنگ سازمانکانون های متفاوتی را برای مطالعه سازمانها فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی فرهنگ سازمانی بیمارستان شهید لبافی نژاد است و تلاش شده از بااستفاده از روش تحقیق فراترکیب و با بهره گیری از پرسشنامه های مختلف، فرهنگ جامعه مورد مطالعه را در یازده حوزه مختلف مورد بررسی و واکای قرار دهد و پیشنهادهایی نیز در خصوص هریک از این حوزه ها ارائه نماید