سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر امین بیدختی – استادیار دانشگاه سمنان ، دکتری مدیریت آموزشی
نوید شریفی – کارشناس پژوهش جهاد دانشگاهی ، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزش در رشته های علوم انسانی از طریق تعیین شیوه های تدریس مناسب آنها تهیه شده است.لذا جهت نیل به این هدف آگاهی اساتید از سبکهای یادگیری دانشجویان در گروه های تحصیلی متفاوت و میزان خلاقیت آنها از اهداف تحقیق حاضر جهت بهبود شیوه های آموزش رشته های علوم انسانی می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده است.جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان سال آخر تحصیل دانشکده های ( فنی ، علوم پایه ، علوم انسانی) دانشگاه سمنان می باشد.نتیجتاً ۱۴۱ دختر و ۷۶ پسر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه سبک یادگیری کلب و خلاقیت عابدی بهره گرفته شد، همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و دستیابی به اهداف تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده گردید.نتایج نشان می دهد دانشجویان دانشکده علوم انسانی بیشتر از سبک یادگیری انطباقی استفاده می کنند .میان خلاقیت دانشجویان با سبک یادگیری واگرا و جذب کننده اختلاف معناداری وجود دارد، خلاقیت دانشجویان دانشکده فنی بیشتر از دانشکده علوم انسانی برآورده شده است.