سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزاد میرزایی – مدیر ستادآبادگری باغات قصردشت شیراز، شهرداری شیراز
مرجان کریمپور شیرازی – کارشناس ارشد شهرسازی ستاد آبادگری باغات قصردشت شیراز، شهرداری شیراز

چکیده:

باغات قصردشت شیراز که از سالیان دور، وسیعترین پهنه سبز و ریه شهر شیراز محسوب می شده اند، به دلیل تهدیدات جدی تخریب و تغییر کاربری ناشی از روند فزاینده گسترش ساخت و سازها به ویژه در دهه های ۱۳۸۰-۱۳۶۰، محور توجه مدیریت شهری قرار گرفتند و براین اساس طرح ساماندهی باغات قصردشت شیرازتوسط مهندسین مشاور آمود برای این محدوده تهیه و درسال ۱۳۷۹ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید و مبنای اقدامات اجرایی در این محدوده قرار گرفت . این طرح اگرچه به دلیل برخورداری از پشتوانه نظری محافظه کارانه توانست پهنه وسیعی از باغات را در مقابل هجوم پرشتاب اقدامات تخریبی حفظ نماید، اما از آنجا که به شرایط اقلیمی به ویژه خشکسالی سالهای اخیر، همچنین ملزومات اقتصادی- معیشتی باغداران، پیش نیازها و خدمات پشتیبانی باغات و سایر الزامات حفاظت مؤثر و توسعه باغات به عنوان زیر سیستمی از سیستم شهری بی توجه ماند، اینک مدیریت شهری شیراز را با انبوهی از مشکلات، ابهامات و مسایل اجرایی روبرو کرده است که این مقاله بر آنست ضمن آسیب شناسی و آنالیز علمی طرح مذکور، پیشنهادات اجرایی خود برای برون رفت از بحران کنونی و ایجاد بستر توسعه پایدار شهر با تأکید بر حفاظت و ارتقای سطح بهره وری باغات ارایه دهد.